Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 18/01/2019 | 12:58 h

TRÀMITS

Baixa del subministrament del Servei d'Aigües

L’Ajuntament d’Abrera gestiona el Servei Municipal d’Aigües.

La sol·licitud de baixa és un requisit previ per rescindir una pòlissa de subministrament i deixar de rebre el servei d’aigua potable.

Si hi ha un nou usuari que substitueix el que es dona de baixa, es pot sol·licitar un canvi de titularitat.

Un cop sol·licitada la baixa, també es pot demanar la devolució de la fiança que va ser dipositada en el moment de fer l’alta.


Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l’immoble, tant el propietari com el llogater o persones per ells autoritzades.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Un termini màxim de 3 mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

Al Servei Municipal d’Aigües, ubicat a l'Oficina d'Atenció  de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Servei Municipal d’Aigües

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 hores a 19 hores.

També es pot iniciar la tramitació on-line, adjuntant el model específic que teniu en aquest apartat, clicant aquí

Tel.: 93 770 03 25 

 


Requisits i Documentació requerida

  • Original del NIF/NIE/passaport de la persona titular
  • Si és un representant, original del seu NIF/NIE/passaport, juntament amb la fotocòpia del NIF/NIE/passaport de la persona titular
  • Si és el propietari/ària i encara no figura com a titular de l’IBI, haurà d’adjuntar l'escriptura de propietat de l’immoble o algun altre títol equivalent
  • En el cas de devolució de fiança: ordre de domiciliació bancària degudament complimentada amb el número de compte corrent

Unitat tramitadora

Servei Municipal d’Aigües.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim loca

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25