Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 08/04/2020 | 15:20 h

TRÀMITS

Sol·licitud Duplicat del Títol del Dret Funerari

En el moment de constituir-se un dret funerari l'Ajuntament lliura un títol que ho acredita.

Aquest tràmit permet obtenir un títol de concessió de la sepultura nou en cas de pèrdua, robatori, o deteriorament. El títol nou s’expedeix per al termini inicialment establert. 


Qui ho pot sol·licitar?

- La persona titular del dret funerari, o qualsevol de les persones co-titulars.
- Una persona representant degudament autoritzada.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Segons la taxa establerta en l'ordenança fiscal núm. 14.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25


Requisits i Documentació requerida

  • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de la persona  titular i de la persona sol·licitant
  • Original del títol del nínxol/columbari (en cas de deteriorament)

Unitat tramitadora

Departament d'Atenció Ciutadana

Vigència

La de la concessió establerta en el títol.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini legal sense que l’Ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris

Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, 05/08/1999)

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària mortuòria

Llei 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a successions 

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Ordenança fiscal núm. 14

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de Patrimoni dels ens locals  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25