Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 16/07/2019 | 00:12 h

TRÀMITS

Canvi de Nom del Dret Funerari

Es pot sol·licitar un canvi de nom d'un dret funerari per defunció del titular, o per donació en vida.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona que tingui dret successori sobre el dret funerari, en cas de defunció del titular, o bé, el titular, si la donació és en vida.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

El termini màxim per resoldre seran tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Segons la taxa establerta en l'ordenança fiscal núm.14.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25


Requisits i Documentació requerida

  • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de la persona titular i de la persona sol·licitant
  • Fotocòpia del testament i/o les últimes voluntats o escriptura de manifestació i acceptació d'herència
  • Original de la renúncia dels hereus i fotocòpia del seu DNI/NIE/passaport  (si s'escau)
  • Original del títol del nínxol/columbari

Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Vigència

El de la concessió establerta en el títol

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini legal sense que l’Ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris 

Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, 05/08/1999)

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària mortuòria

Llei 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a successions  

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de patrimoni dels ens locals

Ordenança fiscal núm. 14  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25