Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 19/01/2019 | 03:10 h

TRÀMITS

Alta Comptador d'Aigua Provisional d'Obres

L’Ajuntament d’Abrera gestiona el Servei Municipal d’Aigües. 

Aquesta modalitat d’alta és aplicable en els supòsits de construcció d’edificis, naus industrials...

 

Nota: Un cop finalitzades les obres, s’haurà de donar de baixa el contracte o fer el canvi a un ús definitiu.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica degudament acreditada.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Per a aquest tràmit, no s’estableix temps de resposta.

Cost de la tramitació

Segons l'establert en l’ordenança fiscal núm.10 vigent.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

Al Servei Municipal d’Aigües, ubicat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Servei Municipal d’Aigües

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

Tel.: 93 770 03 25 

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

 


Requisits i Documentació requerida

  • Original del NIF/NIE/passaport dela persona titular.
  • Llicència de construccions i obres.
  • Escriptura de propietat de l’immoble, contracte de lloguer (que haurà d’estar inscrit al registre de fiances de l’Institut Català del Sòl) o algun altre títol que n'habiliti l’ocupació.
  • Ordre de domiciliació bancària SEPA degudament complimentada amb el número de compte corrent.
  • Si és un representant, original del seu NIF/NIE/passaport, juntament amb la fotocòpia del NIF/NIE/passaport de la persona titular.

Unitat tramitadora

Servei Municipal d’Aigües.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya .

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25