Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 20/05/2019 | 08:52 h

TRÀMITS

Canvi de Titularitat del Comptador d’Aigua Municipal

L’Ajuntament d’Abrera gestiona el Servei Municipal d’Aigües.

Aquest tràmit permet canviar la titularitat del subministrament d’aigua potable.


Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l’immoble, tant el propietari com el llogater o persones per ells autoritzades.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment

Al Servei Municipal d’Aigües, ubicat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Servei Municipal d’Aigües

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

 Tel.: 93 770 03 25


Requisits i Documentació requerida

  • Original del NIF/NIE/passaport de la persona titular.
  • Si és un representant, original del NIF/NIE/passaport, juntament amb fotocòpia del NIF/NIE/passaport de la persona titular.
  • Escriptura de propietat de l'immoble, contracte de lloguer (que haurà d’estar inscrit al registre de fiances de l’Institut Català del Sòl) o algun altre títol que n'habiliti l’ocupació.
  • Ordre de domiciliació bancària SEPA degudament complimentada amb el número de compte corrent.
  • Sol·licitud de llicència/permís ambiental, o acord de concessió, en cas necessari.

Unitat tramitadora

Servei Municipal d’Aigües.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25