Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 16/07/2019 | 00:11 h

TRÀMITS

Sol·licitud Reserva de Parc per Celebració

Hi ha ocasions que per celebracions particulars dels veïns, com ara els aniversaris dels nens, es busca un espai natural per gaudir del moment en companyia de familiars i amics.

Mitjançant aquest tràmit es pot fer la sol·licitud per a la reserva d’un dels parcs al municipi d’Abrera.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’espera que les persones autoritzades a fer ús dels espais naturals col·laborin de manera positiva seguint les normes generals de manteniment per tenir cura de l’entorn.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any, amb una antelació mínima de deu dies a la celebració prevista.

Termini de tramitació

Màxim tres mesos

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí i adjuntant la instància específica que teniu en aquest tràmit.


A tenir en compte

La formalització de la present sol·licitud comporta que el sol·licitant, l’entitat representada i les persones que participin en la celebració, resten obligades al compliment de les condicions generals de l’autorització d’ús dels parcs, jardins i espais públics d’Abrera:

 

 1. Donar compliment a les determinacions de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana d’Abrera.
 2. No interrompre en cap moment el trànsit dels vianants, vehicles de serveis i urgències ni l’execució dels treballs puntuals de restauració, manteniment i neteja dels espais públics.
 3. No generar molèsties sonores. En cas de no acomplir-se les dites condicions la guàrdia urbana procedirà a l’aturada de l’activitat.
 4. Es prohibeix expressament:
  • Realitzar cap activitat econòmica (venda de productes, especialment alimentaris, cobrar per a la participació de l’acte etc ...)
  • Impedir l’accés de l’espai a terceres persones usuàries de l’espai
  • L’ús de qualsevol tipus de publicitat, tanques o mitjans acústics o audiovisuals.
  • Encendre o mantenir foc, així com utilitzar cap element pirotècnic, materials, elements, maquinària o altres objectes perillosos.
  • Fer un ús inadequat de les instal·lacions i mobiliari urbà.
  • Instal·lar qualsevol tipus d’elements damunt dels parterres de gespa o enjardinats, perforar o alterar paviments i elements de l’espai
  • Utilitzar els arbres, mobiliari, instal·lacions existents com a suport de qualsevol tipus d’elements (tendals, pancartes, cables, quadres elèctrics, etcètera).
  • Accedir i/o estacionar dins l’espai públic amb cap vehicle sense disposar de l’autorització especial corresponent.
 5. Els organitzadors de l’activitat seran responsables de la neteja posterior de l’espai utilitzat al final de l’acte.
 6. Els organitzadors i participants seguiran en tot moment les indicacions que, a l’efecte, assenyalin els membres de la policia local, personal municipal de parcs i jardins i dels tècnic municipals.
 7. Els organitzadors, assumiran la total responsabilitat dels danys i perjudicis personals i materials que es poguessin ocasionar, si s'escau, als participants de l’acte o a tercers i que fossin causats per l’acció o omissió dels organitzadors i participants; de resultar precís hauran de justificar la subscripció d’una pòlissa d’assegurança per tal de cobrir la responsabilitat civil, danys personals, possibles desperfectes que es poguessin ocasionar als elements vegetals i mobiliari urbà existents a la zona i altres contingències que puguin derivar-se d’accidents i sinistres succeïts a l’espai objecte de l’autorització per l’import que es determini o el dipòsit de fiança.
 8. Les autoritzacions s’atorguen amb caràcter discrecional i a precari i resten supeditades als interessos públics, sense que la denegació o suspensió de l’autorització comporti cap dret indemnitzatori.

Unitat tramitadora

Medi Ambient

Normativa aplicable

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25