Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 19/01/2019 | 17:42 h

TRÀMITS

Sol·licitud Hort Urbà a Can Morral

Tràmit per a la sol·licitud d’un Hort Social a Can Morral, ubicats a la zona del mateix nom. Són 69 parcel·les de titularitat municipal que s'atorguen preferentment a jubilats i prejubilats per a la seva explotació com a conreu hortícola per a consum familiar.

Els usuaris, en cap cas, no podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.

Podeu consultar si hi ha convocatòries actives consultant el taulell d'anuncis


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol veí/veïna d’Abrera jubilat/ada o prejubilat/ada que compleixi amb els requisits.
Qualsevol entitat inscrita en el Registre Municipal d’Entitats.

Quan es pot sol·licitar?

Quan la convocatòria per atorgar horts estigui activa.

Termini de tramitació

Màxim tres mesos

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí i adjuntant la instància que teniu en aquest apartat.


Requisits i Documentació requerida

Requisits

  • Ser veí/na d’Abrera, major d’edat, i constar al Padró Municipal com a resident el dia de l’aprovació d’aquestes bases.
  • No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la unitat familiar) d’una altra parcel·la d’horts municipals.
  • No estar en possessió (el sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la unitat familiar) de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol, S’exceptuen aquelles persones que posseeixin un hort en situació irregular al terme municipal d'Abrera, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de ser adjudicataris d’una parcel·la municipal.
  • En cas de les entitats, hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Documentació necessària

  • DNI/NIE del/la sol·licitant o del/la seu/seva representant
  • Sol·licitud per al tràmit

Vigència

• 4 anys per als adjudicataris que siguin jubilats o prejubilats i per a les persones que presentin alguna disminució
• 2 anys per als altres adjudicataris.

Per a la renovació dels horts urbans
En cas d’estar interessat en la renovació de l’autorització, el titular haurà de demanar, amb una antelació mínima d’un mes, la renovació d’aquesta. Si l’Ajuntament no resol expressament en altre sentit, s’entendrà estimada i restarà automàticament renovada per un període de dos anys més, i així successivament, per períodes de dos anys.

Normativa aplicable

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25