Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 20:41 h

TRÀMITS

Sol·licitud Reclamació Responsabilitat Patrimonial

Aquelles persones que hagin patit alguna lesió en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics de l'Ajuntament d’Abrera, excepte en cas de força major o culpa exclusiva de la víctima o d’un tercer.

No seran indemnitzables els danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar, d’acord amb la llei.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi patit un dany o perjudici derivat d'un funcionament normal o anormal de l'administració municipal, per ella mateixa o a través de representant degudament autoritzat/da

Quan es pot sol·licitar?

El dret a reclamar prescriu al cap d’un any que s’hagi produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu.

En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini comença a computar des de la cura o la determinació de l’abast de les seqüeles.

En els casos en què és procedent reconèixer dret a indemnització per anul•lació en via administrativa o contenciosa administrativa d’un acte o disposició de caràcter general, el dret a reclamar prescriu al cap d’un any que s’hagi notificat la resolució administrativa o la sentència definitiva.

Termini de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de 6 mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (segons art. 91.3 de la Llei 39/2015).

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

  • Instància per al tràmit de Responsabilitat Patrimonial.
  • Caldrà aportar els documents originals relacionats amb l’incident que es denuncia (informes mèdics, valoracions, factures, fotografies, etc.) Segons art. 67.2 de la Llei 39/2015.

A tenir en compte

Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim

Davant de la manca de resolució i notificació o si s’escau, de la formalització de l’acord, dins del termini de 6 mesos podrà entendre's que la resolució és contrària a la indemnització del particular.


Òrgan responsable de la resolució

Urbanisme

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte de l’assegurança.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels procediments de las Administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25