Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 05:13 h

TRÀMITS

Sol·licitud Servei d'Atenció al Consumidor - OMIC

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei municipal d’atenció directe i gratuïta per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets. Les seves actuacions es concreten en:

Informar i orientar els consumidors sobre l'exercici dels seus drets 

Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors  Educació i formació en matèria de consum

Són persones consumidores aquelles que actuen en el marc de les relacions de consum, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.


Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques d’Abrera que hagin adquirit bens o serveis proporcionats per comerços o professionals d’Abrera i d’altres poblacions dins del territori estatal o europeu. Per contractació feta en establiment obert al públic, o bé contractació telefònica, al domicili o virtual (via Internet).
Persones consumidores d’altres poblacions que hagin adquirit bens o serveis proporcionats per comerços o professionals d’Abrera.

Quan es pot sol·licitar?

- Abans d’ d'adquirir un bé (electrodomèstic, contractació d’un servei...).
- Després de qualsevol situació en què hagi tingut problemes amb els seus drets com a consumidor/usuari.

Termini de tramitació

Es dóna tràmit a l’empresa titular del servei o producte que podrà donar resposta en un termini de trenta dies d’acord amb el Codi de Consum. Transcorregut el termini o rebuda la resposta es trasllada la informació al reclamant si és satisfactòria i finalitza el tràmit.
Si la resposta no és satisfactòria però no hi ha incompliment normatiu es notificarà al consumidor l’arxiu del procediment.
Cas que no sigui satisfactòria i hi hagi incompliment normatiu es pot iniciar un expedient sancionador si és competència municipal, o trasllat a l’administració competent d’acord amb la matèria i el territori. Aquest tràmit és independent del tràmit iniciat per la persona reclamant, encara que determinades infraccions poden produir efectes per a la persona consumidora com a interessat.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

L’OMIC realitza la seva atenció al públic els dimecres de 11:00 hores a 13:00 hores a l’edifici de Promoció Econòmica (Cr. Martorell, 20, 1a planta).

 

Caldrà haver concertat cita prèvia de forma presencial al mateix departament, o telefònicament trucant al 93 770 01 02.

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

- Document identificatiu, adreça i telèfon de contacte

- Full de reclamació, denúncia o queixa, identificant clarament l’establiment

- Document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura)

- Acreditació de representació legal, si escau

- Acreditació que és consumidor final (per exemple, factura a nom seu)

- Altra documentació de la relació comercial, si escau

- Les dades de les reclamacions/queixes/denúncies seran les del titular del contracte o qui hagi realitzat la compra o pagat pel servei


A tenir en compte

Supòsits en els que l’OMIC no pot intervenir

- En relacions privades entre particulars.
- En qüestions iniciades per la via judicial en les que hi hagi sentència judicial.
- Quan la reclamació és contra una Administració Pública (multes, taxes...).
- Conflictes entre empreses.

 

En cas de no estar conforme amb un producte o servei, quins passos cal seguir?

- Reclamar a l’establiment per qualsevol d’aquestes vies:
- Demanant el full de reclamació/denúncia a l’establiment. En aquest hi ha de constar el segell de l’empresa i la data.
- Telefònicament si es tracta d'operadores de telefonia i demanar el número d'incidència.
- Carta certificada amb acusament de rebut.
- Altres: fax, mail...

L'OMIC no podrà tramitar cap reclamació sense el justificant de que el consumidor ha intentat reclamar a l’empresa prèviament. Si en el termini d´un mes no han contestat, o si la resposta és negativa, es pot procedir a presentar la reclamació davant l’OMIC.


Òrgan responsable de la resolució

Promoció econòmica

Normativa aplicable

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries

Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

 

   • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25