Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 26/09/2018 | 01:49 h

TRÀMITS

Sol·licitud Tinença d'Animals Potencialment Perillosos

Segons estableix el decret 170/2002 d’11 de juny sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, tota persona que tingui o condueixi un gos potencialment perillós (vegeu l'apartat "a tenir en compte") per espais públics ha de disposar de la corresponent llicència atorgada per l’Ajuntament. Aquesta llicència és personal i intransferible i s'ha de renovar cada cinc anys, com si fos per primera vegada.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona propietària d’un animal de companyia, o un representant degudament autoritzat/da (especialment en el cas que el propietari sigui una persona jurídica), així com qualsevol persona que, sense ser propietari de cap animal potencialment perillós, hagi de tenir-ne cura o conduir-lo per la via pública amb permís del seu propietari.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any

Termini de tramitació

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de tres tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Cost de la tramitació

Segons la taxa establerta a la Ordenança fiscal núm. 8.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h 

Tel.: 93 770 03 25 

 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

- Cal ser major d'edat.

- Cal no haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret de la tinença d'animals potencialment perillosos.

- Cal no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.

- Cal no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Cal tenir capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

- Cal haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, segons el decret 170/2002, d'11 de juny de la Generalitat de Catalunya, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Cal tenir identificat l'animal mitjançant microxip i disposar de cartilla sanitària.

- Cal tenir inscrit l'animal al registre municipal d'animals de companyia on viu habitualment.

 

Documentació requerida

 • Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant
 • Fotocòpia de totes les pàgines de la cartilla veterinària de l’animal (vacunacions incloses)
 • Fotocòpia del document d’identificació de l’animal (xip)
 • Fotocòpia del certificat d’aptitud física i psicològica del sol·licitant
 • Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 150.253,00 € on s’indiqui clarament que l’animal queda efectivament cobert.
 • Fotocòpia del rebut assegurant que s’ha fet efectiu el pagament de la pòlissa de l’assegurança
 • Una fotografia mida carnet del sol·licitant

A tenir en compte

Si el vostre gos no ha estat identificat mitjançant el xip, adreceu-vos a un centre veterinari per tal d’identificar-lo.

 

Un cop formalitzada la tramitació, rebreu al vostre domicili la llicència i un carnet.

Es considera gos potencialment perillós aquell que, per la tipologia racial, pel caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula, té capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o privats.

Gossos considerats potencialment perillosos:

 1. a) Els que pertanyen a una de les races següents o als seus encreuaments:

Akita inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari (o dog canari), Rottweiler, Staffordshire bulterrier, Terrier staffordshire americà  i  Tosa japonès (Tosa inu)

 1. b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
 2. c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 3. d) Els de característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades en l'annex II del reial decret 287/2002, de 22 de març:
 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Òrgan responsable de la resolució

Sanitat.

Vigència

Aquesta llicència té una validesa de cinc anys, i s'haurà de renovar un cop esgotat aquest termini.

Normativa aplicable

Decret 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. DOGC núm. 5113 de 17 d'abril de 1998

Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia. DOGC núm. 2798 del 4 de gener de 1999

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. DOGC núm. 2948 de 9 d'agost de 1999

Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. DOGC núm. 3663 de 25 de juny de 2002

Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. BOE núm. 74 de 27 de març de 2002

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos

Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d’animals potencialment perillosos.

Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25