Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 09/07/2020 | 20:16 h

TRÀMITS

Sol·licitud Cens Animals de Companyia

Aquest tràmit permet inscriure els animals de companya al cens que realitzen els ens locals, i també modificar les dades d’un animal registrat, o bé donar-lo de baixa (per mort o per canvi de domicili o de propietari).

Les persones que tenen gossos, gats i fures han de censar-los a l'Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal o del canvi de residència.

Així mateix, estan obligades per llei a comunicar qualsevol modificació de dades que figuri en el cens, incloent-hi la mort de l'animal (venda, cessió, trasllat permanent o temporal per un període superior a tres mesos en un altre municipi, canvi de codi d'identificació...).

D’acord amb la normativa autonòmica, la inscripció es farà al Registre General d’Animals de Companyia, la titularitat del qual és de la Generalitat de Catalunya a través del departament corresponent.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona propietària d’un animal de companyia, o un representant degudament autoritzat/da (especialment, en el cas que el propietari sigui una persona jurídica).

Quan es pot sol·licitar?

El tràmit es pot realitzar en qualsevol moment de l’any.

Termini de tramitació

Les persones posseïdores de gossos, gats i fures han de censar-los a l'Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal o del canvi de residència.

Per altra banda, s’haurà de notificar al registre censal municipal en el termini de 30 dies la baixa, cessió o canvi de residència de l’animal i qualsevol altra modificació de les dades que figurin al cens.

L’Ajuntament farà entrega d’un comprovant de la inscripció i d’una placa amb el número d’identificació de l’animal.

Cost de la tramitació

El cost del tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

- Cal que l’animal, prèviament a la inscripció al cens municipal, hagi estat identificat mitjançant microxip per un veterinari i que disposi de cartilla sanitària.

- Cal que l’animal visqui habitualment al terme municipal d’Abrera.

- Cal que la persona propietària sigui major d’edat.

 

Documentació requerida

- NIF/NIE del propietari/a de l’animal

- Document d’identificació de l’animal (xip)

- Cartilla veterinària de l’animal

- En cas de sol·licitud de baixa al cens:

     * per mort de l’animal: Certificat signat pel veterinari

     * per canvi de municipi: alta al cens al nou municipi


A tenir en compte

Si el vostre gos no ha estat identificat mitjançant el xip, adreceu-vos a un centre veterinari per tal d’identificar-lo.

Mantenir un registre d'animals domèstics és competència pròpia de les administracions locals i també ho és vetllar pel dret de la seguretat de les persones en relació amb la presència d'animals als carrers i habitatges del municipi.

Per censar els gossos, considerats potencialment perillosos, de conformitat amb l'article 3r de la llei 10/1999, el propietari haurà de sol·licitar també la corresponent LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.


Òrgan responsable de la resolució

Sanitat.

Normativa aplicable

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Decret 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. DOGC núm. 5113 de 17 d'abril de 1998

Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia. DOGC núm. 2798 del 4 de gener de 1999

Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. DOGC núm. 3663 de 25 de juny de 2002

Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. BOE núm. 74 de 27 de març de 2002

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos

Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d’animals potencialment perillosos.

Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

   • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25