Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 06/12/2019 | 23:56 h

TRÀMITS

Sol·licitud Subvenció llibres de text i material digital

Aposta de l’Ajuntament d’Abrera per la formació de nens, nenes i joves empadronats a Abrera i matriculats en centres educatius públics o concertats

 • Subvenció del 50% del cost dels llibres de text i del material autoeditat
 • Ajut de 75 € per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital
 • Subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals
 • Subvenció del 50% del cost del material didàctic per als alumnes matriculats en escoles d’educació especial

Es considera inclòs en el concepte anterior els llibres de lectura i es consideren exclosos els següents conceptes: diccionaris, atles, revistes o d’altres fonts editades que no s’ajustin al concepte esmentat, i material fungible.


Qui ho pot sol·licitar?

Alumnes empadronats a Abrera i matriculats en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori, des de P3 a 4t d’ESO, que reuneixin els requisits esmentats a les bases específiques per l’ajut.

Quan es pot sol·licitar?

- Famílies que comprin els llibres de text a través de les AMPA dels centres públics d’ Abrera, la subvenció ja s'haurà aplicat directament en el moment de la seva adquisició.
- Les persones que ho facin a través d’un comerç o per qualsevol altre mitjà, han de sol•licitar l’ajut a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’ Abrera en el periode que s’estableixin a les bases corresponents.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí adjuntant la instància i documentació corresponent


Requisits i Documentació requerida

       En tots els casos:

 • Model de sol·licitud corresponent
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant
 • Llibre de família (pàgina on consten els pares de l’alumne i pàgina on consta l’alumne) o document equivalent.
 • Factura o document equivalent justificatiu de la despesa realitzada, on consti el nom i cognoms del pare/mare/tutor de l’alumne, el nom i cognoms de l’alumne/a, els articles adquirits, l’import, la forma i la data de pagament.

A més, per als alumnes no matriculats als centres públics d’Abrera:

 •  Document acreditatiu de la matrícula i/o escolarització de l’alumne/a, on s’indiqui el centre i el curs actual
 • Per als llibres de text: Relació detallada dels llibres de text que el centre educatiu facilita a la família
 • Per al material autoeditat: Certificat emès pel centre en el qual es detalli el material autoeditat i el seu import

Per a l’ordinador/tauleta digital i continguts educatius digitals:

 • Certificat emès pel centre en el qual s’informi que el seu projecte educatiu aposta per la renovació didàctica, utilitzant a l’aula les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement, i en el qual es detalli quines són (ordinador/tauleta digital, continguts educatius digitals).

Per al material didàctic (alumnes d’Escola d’Educació Especial):

 • Certificat emès pel centre en el qual es detalli l’import del material didàctic.

A tenir en compte

Informació d’interès.

En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, la Regidoria corresponent en reclamarà la rectificació en un termini màxim de 10 dies hàbils, i si no s'aporta la documentació preceptiva es declararà el desistiment de l’interessat, d'acord amb l'art.68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Aquests ajuts son compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals sempre que no superin el 100% del cost total objecte de la subvenció.


Òrgan responsable de la resolució

Ensenyament

Normativa aplicable

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25