Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 19/01/2019 | 17:44 h

TRÀMITS

Inscripció, Modificació i/o Baixa al Registre Entitats

Aquest tràmit permet la inscripció i/o la modificació de dades d’una entitat al registre d’entitats i associacions ciutadanes de l’Ajuntament d’Abrera.

Seran considerades entitats ciutadanes per la inscripció al Registre totes aquelles l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de veïns del municipi i, en particular, les associacions de veïns, de pares d’alumnes, entitats culturals, esportives, recreatives, d’esplai, juvenils, o qualsevol altra similar.

Les dades que conté aquest registre són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d’inscripció s’inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o agrupació de persones que formin part d’una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, durant tot l’any

Termini de tramitació

S’ha de resoldre en tres mesos a partir de la data en que la sol·licitud hagi entrat al registre general de l’Ajuntament.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

 • Sol·licitud /Instància per el tràmit d'alta/inscripció/modificació i/o baixa al registre d'Entitats
 • Còpia Estatuts de l’entitat
 • Còpia de l'acta de constitució de l'associació o entitat
 • Còpia del justificant de presentació de sol·licitud d'inscripció al Registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 • Còpia del Número d’identificació fiscal - CIF de l’entitat
 • En el cas de delegació al municipi: Còpia del certificat del secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president, reconeixent la delegació i seu social al municipi així com el nomenament dels delegats representants en el cas que es vulgui registrar la delegació d’una entitat

 

Requisits:

 • Entitats ciutadanes amb personalitat jurídica pròpia
 • Amb seu, domicili social o delegació permanent en el terme municipal d’Abrera
 • Mínim de tres membres
 • Que reuneixin els requisits i característiques establertes a la llei

A tenir en compte

Observacions

Les entitats registrades tindran els següents drets:

 • Rebre ajuts econòmics
 • Utilitzar els mitjans públics municipals i els espais públics destinats a l'ús comú
 • Ser informades dels afers i de les iniciatives municipals que puguin interessar-los
 • Fer arribar les seves opinions a l'ajuntament
 • Participar en òrgans específics

Unitat tramitadora

Participació Ciutadana

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació

Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. Decret 206/1999, del 27 de juliol, reglament del registre d'associacions.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

 

  • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25