Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 03/07/2020 | 15:58 h

TRÀMITS

Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda el dret d’accés a la informació pública.

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, i sol·licitar informació elaborada per l’Ajuntament d’Abrera, la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, així com informació històrica; amb el límit relatiu a la protecció de dades de caràcter personal.

Procureu ser el màxim de concrets en la vostra petició, detallant els documents o informació que sol·liciteu. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.


Qui ho pot sol·licitar?

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any

Termini de tramitació

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es resoldran en el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud. No obstant, si la sol·licitud d’informació pública pot afectar drets o interessos de tercers, d’acord amb el que estableix la llei 19/2014, en el cas que els possibles afectats estiguin identificats o siguin fàcilment identificables se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud, i tenen un termini de deu dies per a presentar al·legacions si aquestes poden resultar determinants del sentit de la resolució. Aquest tràmit d’al·legacions suspèn el termini per a resoldre.
El trasllat de la sol·licitud a les parts interessades ha d’indicar els motius de la sol·licitud, si s’han expressat, però no és obligatori revelar la identitat del sol·licitant. Així mateix, s’informarà el sol·licitant del trasllat de la sol·licitud a tercers i de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que s’hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a presentar-les.
Si la persona sol·licitant aporta l’autorització de la part interessada o propietari de l’expedient, i no hi ha més parts interessades, no es realitzarà el tràmit d’al·legacions, entenent-se les parts afectades com a conformes a la vista per part del sol·licitant.
En el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos.

Cost de la tramitació

El tràmit és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si les dades existeixen en format electrònic.
L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l’operació.

On es pot fer el tràmit?

 

Presencialment, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, adjuntant la instància específica.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

  1. Presentació DNI o documentació que acrediti la seva identitat
  2. Documentació que l'acrediti com a persona interessada, si escau
  3. Autorització de la part interessada o propietari, si escau
  4. Acreditació corresponent d’estar realitzant una investigació o treball científic

A tenir en compte

Es podrà denegar o restringit el dret d'accés a la informació pública si comporta un perjudici per:

- La seguretat pública.

- La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.

- El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.

- El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva

- Els drets dels menors d'edat.

- La intimitat i els altres drets privats legítims.

- El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

- La informació que tingui la condició de protegida i així ho estableixi expressament una norma amb rang de llei.

Les sol·licituds seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l’afectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud. Si es tracta d'altra informació que conté dades personal, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

La sol·licitud pot ser inadmesa en els supòsits següents:

- Documents de treball intern (resums, esborranys o notes).

- Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas es contemplaria donar la informació desglossada.

- Informació en fase d’elaboració i no publicada.

- Les consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació.


Òrgan responsable de la resolució

Secretaria

Efectes del silenci administratiu

En el cas que no rebeu una resposta podeu entendre estimada la vostra sol•licitud, mitjançant silenci administratiu positiu, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació..

Normativa aplicable

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol)

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31 de desembre)

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents (DOGC núm. 5056, de 25 de gener)

Constitució Espanyola de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de desembre)

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (BOE núm. 97, de 22 d'abril)

Ordenança Fiscal núm.8  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25