Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 03/06/2020 | 05:39 h

NOTÍCIES

  • Cooperació

Ja es poden sol·licitar els ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament 2019

25/11/2019

Un any més, des de l’Ajuntament d’Abrera convoquem el període de sol•licituds dels ajuts que concedim a les entitats privades sense afany de lucre (ONG’s), que treballen pel desenvolupament econòmic i el benestar de la població en els països en vies de desenvolupament.

Les subvencions podran arribar fins al 80% del cost del projecte i es subvencionarà un màxim de 6.000 € per projecte. Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que tinguin per finalitat la cooperació i la sensibilització al desenvolupament i que ho facin constar en els seus estatuts. Les entitats hauran de complir els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes.
  • Tenir seu o delegació en l’àmbit territorial de Catalunya i estar inscrites al Registre d’Entitats d’Abrera o al de la Generalitat de Catalunya.
  • Disposar de l’estructura i capacitat suficients per a garantir el compliment dels objectius previstos.
  • Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • No incórrer en cap causa de prohibició per obtenir la subvenció, d’acord amb l’establert als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
  • Haver justificat els ajuts econòmics rebuts amb anterioritat de l’Ajuntament d’Abrera, quan sigui procedent.

 

La data límit de recepció de les sol·licituds dels ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament 2019 finalitzarà el dilluns 9 de desembre de 2019.

 

Les entitats interessades que desitgin formar part de les convocatòries podran presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h. El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals o fent clic aquí. També podeu fer el tràmit via online a la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

Trobareu les bases fent clic aquí.

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25