Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 09/07/2020 | 16:27 h

NOTÍCIES

Busquem un/a tècnic/a superior d’enginyeria per l'Ajuntament d'Abrera amb caràcter interí

23/5/2018

Comencem un nou procés de selecció per a la contractació d'un/a tècnic/a superior d’enginyeria amb caràcter interí de l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de les candidatures s'obre aquest dijous 24 de maig i finalitzarà el dilluns 4 de juny.


Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 • Emetre els informes tècnics derivats de la implantació de noves activitats econòmiques al municipi, analitzant els projectes tècnics o memòries tècniques aportades i verificar la correcta aplicació de la normativa vigent.
 • Realitzar els controls inicials, controls periòdics o inspeccions d’ofici i emetre els informes tècnics corresponents.
 • Emetre els informes tècnics per a modificacions en activitats legalitzades.
 • Redactar els projectes i les memòries valorades i emetre els informes tècnics necessaris per a la seva aprovació d’obres municipals, d’implantació de serveis o de desenvolupament d’activitats diverses. Dirigir i fer el seguiment de l’execució d’aquestes obres i de la despesa
  que se’n derivi.
 • Determinar els estàndards de manteniment i supervisar la seva aplicació a les instal·lacions i edificis municipals.
 • Realitzar el seguiment, avaluació, control i resolució d’incidències a les instal·lacions i edificis municipals.
 • Supervisar i controlar els serveis de manteniment i conservació de l’espai públic: neteja viària, recollida de residus, conservació de zones verdes, arbrat i altres;  el manteniment de les xarxes de serveis: clavegueram, enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i altres; el servei municipal d’aigües; i la prestació dels serveis contractats externament per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en que tingui encomanada aquesta funció, així com planificar i supervisar les tasques d’inspecció dels mateixos.
 • Coordinar-se amb altres àrees o professionals que intervenen en els procediments, expedients, plans o programes en que estigui involucrada l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
 • Revisar i supervisar del compliment normatiu en matèria de seguretat i salut i de l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals en cadascun dels àmbits en què intervingui.
 • Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnic i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació mínima requerida
Es requereix estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Estar en possessió del Graduat en enginyeria o equivalent que faculti per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball. Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà del 24 de maig fins el dilluns 4 de juny.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25