Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 20:40 h

NOTÍCIES

 • Oficina d'Atenció Ciutadana. Ajuntament d'Abrera

Selecionem un/a recepcionista per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Abrera del nostre Ajuntament

14/2/2018

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un o una recepcionista per a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), vinculat al projecte de millora i desenvolupament del model d’atenció ciutadana a Abrera.

La contractació es farà per un període inicial de dos anys prorrogable un any més, a jornada completa en horari de dilluns a dijous de dos quarts de nou del matí a tres de la tarda, divendres fins les dues, i les tardes de dimarts a dimecres d’un quart de cinc a un quart de vuit de la tarda.

Entre altres, les funciona a desenvolupar són:

 • Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da.
 • Donar informació municipal sobre els serveis i tramitacions de totes les àrees.
 • Col·laborar en el registre d’entrada i sortida dels diferents documents que es tramiten a la Corporació així com de la correspondència postal.
 • Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.
 • Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels tràmits i expedients de l'àmbit d'adscripció.
 • Portar l'agenda del personal tècnic i de les regidories corresponents del servei.
 • Actualitzar periòdicament el taulell d’informació de la Corporació.
 • Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.
 • Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin l atribuïdes.

La titulació mínima requerida són les titulacions següents: ESO, Graduat Escolar o FP de primer grau, o estar en condicions d'obtenir-lo en el termini de presentació d'instàncies. Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30  a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el dimarts 20 de febrer

Les bases es poden consultar al taullel d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública d'aquesta pàgina web i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25